VB 版 Authcode 加解密函数

Private Function Authcode(ByVal enstr As String, Optional ByVal operation As String = "DECODE", Optional ByVal keystr As String = "abcd", Optional ByVal expiry As Long = 0, Optional okeylng As Integer = 6) As String
  
  Dim ckeylng As Integer, key As String, keya As String, keyb As String, keyc As String
  Dim cryptkey() As Byte, keylng As Long, strv() As Byte, str2 As String, valid As String

  Dim box(255) As Long, rndkey(255) As Long, i As Long, J As Long, tmp As Long
  Dim wyh() As Byte, a As Long, tmplng As Long, rs As String, strlng As Long
  
  On Error GoTo fauthcode
  ckeylng = okeylng

  key = md5(keystr)
  keya = md5(Mid(key, 1, 16))
  keyb = md5(Mid(key, 17, 16))
  
  If ckeylng <> 0 And ckeylng < 33 Then
    If operation = "DECODE" Then
      keyc = Mid(enstr, 1, ckeylng)
    Else
      keyc = Mid(md5(GetTimes() & Timer() & (Rnd * 100000)), 1, ckeylng)
    End If
  Else
    keyc = ""
  End If
  
  cryptkey = StrConv(keya + md5(keya & keyc), vbFromUnicode)
  keylng = UBound(cryptkey) + 1
  
  If operation = "DECODE" Then
    'str2 = DecodeBase64String(Mid(enstr, ckeylng + 1, Len(enstr) - ckeylng))
    strv = DecodeBase64Byte(Mid(enstr, ckeylng + 1, Len(enstr) - ckeylng))
  Else
    If (expiry <= 0) Then
      valid = "0000000000"
    Else
      valid = expiry + GetTimes()
    End If
    str2 = valid + Mid(md5(enstr + keyb), 1, 16) + enstr
    strv = StrConv(str2, vbFromUnicode)
  End If
  'strv = StrConv(str2, vbFromUnicode)
  strlng = UBound(strv)
  
  For i = 0 To 255
    box(i) = i
  Next
  For i = 0 To 255
    rndkey(i) = cryptkey(i Mod keylng)
  Next
  J = 0
  For i = 0 To 255
    J = (J + box(i) + rndkey(i)) Mod 256
    tmp = box(i)
    box(i) = box(J)
    box(J) = tmp
  Next
  
  ReDim wyh(strlng)
  a = 0
  J = 0
  For i = 0 To strlng
    a = (a + 1) Mod 256
    J = (J + box(a)) Mod 256
    tmp = box(a)
    box(a) = box(J)
    box(J) = tmp
    tmplng = (box(a) + box(J)) Mod 256
    wyh(i) = strv(i) Xor box(tmplng)
    
  Next
  
  If operation = "DECODE" Then
    str2 = StrConv(wyh, vbUnicode)
    If Mid(str2, 1, 10) = "0000000000" Or CLng(Mid(str2, 1, 10)) - GetTimes() > 0 Then
      If Mid(str2, 11, 16) = Mid(md5(Mid(str2, 27, Len(str2) - 26) + keyb), 1, 16) Then
        rs = Mid(str2, 27, Len(str2) - 26)
      Else
        rs = ""
      End If
    Else
      rs = ""
    End If
    Authcode = rs
  Else
    Authcode = keyc & EncodeBase64Byte(wyh)
  End If
  Exit Function
fauthcode:
  Authcode = ""
End Function
赞(0) 打赏
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,您说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

分享从这里开始,精彩与您同在

评论

  暂无评论...